Inbreng van de PGP bij laatste raadsvergaderingen voor zomerreces

laatste raadsveragdering voor het zomerrecesDe laatste raadsvergadering voor het zomerreces is uiteindelijk uitgelopen op 2 vergaderingen. Dit was ook te verwachten daar er twee hele belangrijke raadsvoorstellen op de agenda stonden namelijk Polfermolen en de jaarlijkse kadernota.

Daar we genoodzaakt zijn 1,2 miljoen te bezuinigen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen lag het raadsvoorstel invulling taakstelling Polfermolen voor. Indien de raad akkoord zou gaan met het raadsvoorstel blijft de Polfermolen in de huidige staat behouden tot en met 31 december 2020 en wordt marktpartijen de mogelijkheid geboden een businesscase te ontwikkelen. Dat is later dan eerst gepland. Dat ‘opschuiven’ kost weliswaar geld maar levert ook voordelen. Het eerder stoppen met fitness en zalencomplex is nu niet nodig. Vandaar dat wij het gerechtvaardigd vonden hiermee akkoord te gaan. Het raadsbesluit was wat ons betreft niet volledig genoeg. Vandaar dat we als coalitie het raadsbesluit middels amendering hebben aangevuld. Dit amendement werd overigens ook ondertekend door D66. Het CDA ging niet mee in het amendement daar zij van mening zijn dat de bezuinigingsopdracht niet enkel gezocht moet worden in het verminderen van de extreem hoge jaarkosten (1,7 miljoen) die we als gemeente kwijt zijn aan de Polfermolen. Klinkt natuurlijk zeer sympathiek maar helaas geeft het CDA niet aan hoe de bezuinigingsopdracht anders ingevuld zou kunnen worden. Was ook te verwachten overigens daar inmiddels genoeg onderzoek is gedaan naar verlaging kosten Polfermolen maar dit geen soelaas biedt om ons huishoudboekje op orde te brengen. Wij zijn van mening dat de raad middels inbreng van het amendement alles gedaan heeft wat binnen de mogelijkheden ligt om enerzijds ‘de deur open te houden’ voor eventuele nieuwe ontwikkelingen en anderzijds een zeer zorgvuldige afhandeling te bewerkstelligen waarbij aandacht is voor personeel en gebruikers van de Polfermolen. Dit besluit is overigens met pijn in het hart genomen maar we dienen als raad het belang van alle inwoners te laten prevaleren boven het belang van het open houden van een dure voorziening die we niet meer kunnen betalen!!

Met name de behandeling van de kadernota nam veel tijd in beslag. Ofschoon PGP in grote lijnen akkoord kon gaan met de inhoud van de kadernota hebben wij op een aantal punten kanttekeningen geplaatst. Het voorstel om de onderuitputting Sociaal Domein (het niet gebruikte budget wat hiervoor is opgenomen in de begroting) over te hevelen naar Algemene Middelen kon niet op onze goedkeuring rekenen. Dit geld is geoormerkt voor Sociaal Domein en kan wat ons betreft dan ook enkel ingezet worden voor zaken die een relatie hebben met Sociaal Domein. De wethouder heeft toegezegd dit nader te bekijken zodat we deze onderuitputting niet voor andere zaken gaan gebruiken.

Tevens hebben wij erop gewezen dat het bedrag opgenomen voor stimuleringsfonds en cofinanciering burgerkracht niet correct was daar dit budget opgehoogd moest worden van €100.000 naar €130.000 structureel. Ook deze omissie werd recht gezet in de kaderbrief.

PGP heeft een amendement ingediend om de kosten van de eerste bewonersparkeervergunning op te nemen in de lijst ‘financieringsbronnen toeristische projecten’ zodat we deze gratis kunnen verstrekken aan onze inwoners. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Enkel de PGP heeft voor gestemd. Het verbaasde ons zeer dat het CDA niet akkoord is gegaan met ons amendement daar zij tijdens de laatste reguliere EFTR vergadering nog volmondig verklaarden dat zij van mening waren dat de burgers er niet voor hoefden te betalen en dat het geld uit het evenementenbudget of ander toeristisch budget geput kon worden. Maar ja toen zaten er ook veel burgers op de publieke tribune. Jammer maar het is niet anders. Onze actie heeft er wel tot geleid dat AB en VVD een alternatief amendement hebben ingediend met de strekking dat bewonerparkeervergunningen die door digitalisering waarschijnlijk goedkoper geleverd kunnen worden aan de burgers ook aan de daadwerkelijke legeskosten verleend gaan worden. Wij hebben nog onze bedenking uitgesproken dat indien digitalisering NIET leidt tot vermindering van kosten dit niet moet betekenen dat onze inwoners straks MEER moeten gaan betalen voor hun parkeervergunningen. De wethouder heeft ons verzekerd dat het absoluut goedkoper wordt dus, aangezien wij tijdens de laatste reguliere EFTR vergadering deze optie ook al aangekaart hebben, hebben wij voor dit amendement gestemd.

Bij uitbreiding formatie heeft de PGP aangedrongen op ook inzet van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is actueel omdat de overheden ( landelijk, provinciaal en lokaal) onvoldoende inzetten om in 10 jaar 25.000 banen door deze groep te laten invullen. Alhoewel Valkenburg aan de Geul een positieve uitzondering is, heeft de burgemeester, portefeuillehouder, toegezegd attent te zijn in het betrekken van nieuwe medewerkers uit die groep.

Doe mee met de Mensenketen tegen Tihange!

mensenketen tegen tihangeIn de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad zich op initiatief van de PGP unaniem uitgesproken om de publieksacties tegen Tihange te ondersteunen. Het college heeft de opdracht gekregen om actief de inwoners op te roepen om met de actie mee te doen.

Op 25 juni 2017 vindt de Mensenketen tegen Tihange plaats: 90 kilometer aan mensen die hand in hand van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange protesteren tegen de kerncentrale van Tihange. Voor de volledige route zijn naar schatting zo’n 60.000 mensen nodig.

De mensenketting wordt gevormd van Aken, via Maastricht en Luik naar Tihange en zet kracht bij om de verouderde kerncentrales, o.a. Tihange 2, te sluiten. Mensen uit 3 landen met verschillende talen protesteren samen, hand-in-hand, voor een gemeenschappelijk doel. Door een menselijke ketting te vormen geven tienduizenden mensen tegelijk een niet te negeren signaal af tegen het nucleaire gevaar waar miljoenen mensen in Europa mee moeten leven.,

Meedoen?
Valkenburg aan de Geul ligt niet in het parcours van de ketting. Via de website www.kettingreactie-tihange.eu kunt U zich als persoon of als groep aanmelden.  De inwoners van Valkenburg aan de Geul zijn ingedeeld op het fietspad van de N278 af einde bebouwde kom Cadier en Keer tot ingang Amerikaans kerkhof Margraten. Ook als u niet bent aangemeld, kunt U zich daar op eigen gelegenheid vervoegen. De mensenketen is van 14 – 15 uur.

Posters/flyers zijn nog verkrijgbaar bj de balie in het Gemeentehuis, in de bibliotheek, in de Wereldwinkel Lindenlaan en in de Zwaluwstraat 25 in Vilt.

Inbreng PGP in de Raadsvergadering van 29 mei jongstleden

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei heeft de PGP enkele artikel 42 vragen gesteld over de stand van zaken uitvoering armoedebeleid wat betreft armoedebestrijding voor kinderen. We zijn verheugd van de wethouder te mogen vernemen dat dit inmiddels goed is opgepakt door de gemeente. We zullen dit uitvoering van dit beleid nauwgezet in de gaten blijven houden.

Tijdens deze raadsvergadering heeft PGP 2 moties ingediend. Voor de motie Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange 29-5-2017 hebben we ondersteuning gekregen van alle fracties zodat deze motie ook raadsbreed kon worden ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. De gemeente ondersteunt deze actie met € 1000 en door het bieden van aandacht via gemeentelijke kanalen in de media.

Voor onze motie Motie aanpak parkeeroverlast in vergunninghouderssectoren hebben wij helaas GEEN steun van andere fracties mogen ontvangen en heeft deze motie het NIET gehaald. Met name het gratis verlenen aan onze inwoners van de eerste parkeervergunning bleek voor de andere fracties ‘een brug te ver’. Jammer, naar de mening van de PGP een gemiste kans om onze inwoners die overlast ervaren tegemoet te komen. Door het indienen van deze motie heeft PGP er WEL voor gezorgd dat de problematiek weer eens onder de aandacht werd gebracht. We zullen hier aandacht voor blijven vragen.

Vergoeding Kindervakantiewerk 2017 voor ouder(s) met inkomen tot 110% bijstandsnorm door inzet PGP

Hub Aussems van de PGP nam in maart initiatief tot Valkenburgs beleid voor kinderen in armoede.

Zodat alle kinderen kunnen meedoen en het inkomen van hun ouder(s) dat niet hoeft tegen te houden. Zoals het Kindervakantiewerk 2017. Inschrijven kan vanaf 20 mei. En wie het eerst komt, het eerst maalt.

De PGP beoogt beleid waarbij de kinderen niet merken dat een activiteit door de gemeente gedeeltelijk vergoed wordt. Nu dit algemeen beleid nog niet gereed is,is voor het Kindervakantiewerk 2017 de regeling getroffen dat de bedoelde ouders zelf € 5,- bijdragen en de gemeente € 30, per kind vergoedt.

zie www.valkenburg.nl

Voorlichtingsavond over Tihange 16 mei

Zoals eerder beloofd: waar en wanneer is een informatiebijeenkomst over deze Belgische kerncentrales vlak over de grens en het vormen van een mensenketting Aken-Maastricht-Luik-Tihange (Hoei) op 25 juni?
De PGP nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op:
Dinsdag 16 mei in het Gemeenschapshuis de Stip,
Past.Dominicus Hexstraat 10, 6231HG Meerssen, 19.30-21.30 uur
sprekers, zang en alle ruimte voor vragen en plannen -zie bijlage voor programma.
(Wilt u verzekerd zijn van een stoel, mail dan even naar gulst@hetnet.nl)
Voor deelname aan de mensenketting is het niet verplicht om u op te geven, maar voor de organisatie is dat wel praktisch. Het kan via 25juni@wisenederland.nl of www.chain-reaction-tihange.eu/nl waar u ook meer informatie vindt.
Een raamaffiche voor de actie op 25 juni kunt u vragen aan de Valkenburgse raadsleden of wethouder van de PGP.