Meningen over dependances van Croix de Bourgogne

croix-de-bourgogne-2intDe meningen over de 2 dependances van Croix de Bourgogne lopen nogal uiteen. ‘Niks aan de hand’ heeft een brief naar de raad gestuurd waarin ze hun ongenoegen wat betreft de uitstraling van de 2 gebouwen Theodoor en Louis geuit hebben. Dit verbaast ons ten zeerste daar ‘Niks aan de hand’ op de hoogte is van het feit dat de raad ‘hier niet over gaat’. Gelukkig maar het zou niet goed zijn als de mening van de raad omtrent de uitstraling van een gebouw leidinggevend zou zijn. Daar hebben we de Stadsbouwmeester voor die een deskundig en onafhankelijk advies geeft en zodoende zorg draagt dat nieuwe gebouwen in gepaste samenhang met de omgeving worden gebouwd.

PGP tevreden over begroting, geschokt over gedrag mederaadslid

led-street-lights-8De begroting 2017-2020 werd afgelopen dinsdag zonder al te veel slag of stoot aangenomen, en de belangrijke zaken die de PGP naar voren bracht werden allen geaccepteerd:

de raad steunde bijna voltallig onze motie om alvast extra geld opzij te zetten voor eventueel vervanging van het rubber op de kunstgrasvelden als dat een gezondheidsrisico blijkt. Verder werd nogmaals duidelijk gesteld dat er meerdere scenario’s onderzocht moeten voordat de raad een keuze gaat maken over de Polfermolen, en dat zal juni-juli volgend jaar zijn. Voorts hebben we aandacht gevraagd voor het reserveren van een structureel bedrag in de begroting voor burgerinitiatieven, en zijn we net zoals een meerderheid in de raad NIET akkoord gegaan met de aankoop van het perceel Nieuweweg voor het eventueel realiseren van een parkeer-overloopgebied, aangezien nut, noodzaak en kosten veel te onduidelijk waren

Bijzonder om te vermelden zijn de volgende zaken:

  • Op aandringen van de PGP fractie is armoedebeleid voor komend jaar extra scherp op de agenda gezet, en heeft wethouder Dauven beloofd begin 2017 met een integrale aanpak van armoede te komen, met daarin onze suggesties en adviezen verwerkt.
  • Wij als PGP konden volledig instemmen met het ‘‘verledden’ van onze openbare verlichting. Weliswaar vergt dat een eenmalige investering van meer dan 1 miljoen euro, maar het levert een substantiële jaarlijkse besparing op energie en onderhoud op. Bovendien voldoet onze gemeente met de uitvoering in 1 klap aan de landelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en beperking van CO2 uitstoot.

Mede op voorsprak van PGP komt er tevens een onderzoek naar het realiseren van een openbaar (invaliden) toilet op het Walramplein. Veel mensen en verenigingen zoals de Zonnebloem komen juist naar Valkenburg vanwege letterlijk de laagdrempeligheid in het centrum, een voor iedereen toegankelijk openbaar toilet hoort daar dan vanzelfsprekend bij.

Deze vruchtbare vergadering werd helaas in mineur afgesloten door het gedrag van een raadslid van een andere partij. Deze werd betrapt op stiekem filmen en live uitzenden van de beelden op Facebook. Op zich niets strafbaars, want vergaderingen zijn openbaar, maar het feit dat hij het deed zonder zelfs maar de voorzitter van de raad daarvan eerst in kennis te stellen overtrad de regels van de raad en vooral van het fatsoen. Zijn partij bood bij monde van de fractievoorzitter zelfs diepe excuses aan, maar het kwaad was al geschied en de motie van afkeuring werd aangenomen tegen betreffend raadslid.

Overigens zou de PGP het toejuichen als raadsvergaderingen werden gefilmd, maar dan gaarne wel door een onafhankelijk cameraman/vrouw die de hele vergadering bestrijkt, of door officieel livestreamen, zodat de kijker een realistisch beeld krijgt van hoe het er tijdens de vergadering aan toe gaat, dan door de digitale ogen van één raadslid die dan kan bepalen wat wel en niet uitgezonden wordt.

Reactie van Corry Fulmer op artikel TV Valkenburg

corryCorry Fulmer heeft als voorzitster van de PPGV gereageerd op een artikel op TV Valkenburg waarin Jef Kleijnen zijn beweegredenen rond het opstappen als voorzitter van de politieke partij PPGV ontvouwde.

Corry Fulmer schrijft: “Ik vind het bijzonder jammer dat Jef ons verlaten heeft en het nodig vindt om nu met modder te gaan gooien. Je weet: zo zit ik niet in elkaar, die met modder gooit verliest grond in mijn ogen. Ik wens hem verder veel succes bij zijn volgende nieuwe club”.

KLIK HIER om het artikel te lezen.

Speerpunten aankomende kadernota 2017

Naamloos-1PGP zal tijdens de begrotingsvergadering a.s. dinsdag 8 november er bij het college op blijven aandringen verschillende scenario’s over de toekomst van de Polfermolen uit te werken, zodat de raad zich hierover kan buigen tijdens de behandeling van de kadernota 2017. We blijven daarbij er van uit gaan dat op de lange termijn de taakstelling van € 1.2 miljoen op de Polfermolen moet worden ingevuld.

Speerpunten voor de PGP tijdens deze vergadering zijn het prominent op de agenda zetten van armoedebeleid, het reserveren van middelen voor burgerinitiatieven en het reserveren van gelden om de twee kunstgrasvelden, indien de noodzaak wordt aangetoond, om te kunnen bouwen naar veilige velden voor onze (ook zeer jonge) sporters. Welzijn, veiligheid en waarborg staan bij ons voorop!

Jef Kleijnen verlaat de PGP

corryHelaas heeft de heer Jef Kleijnen recent besloten om zijn voorzitterschap van de PPGV per direct naast zich neer te leggen en zich aan te sluiten bij een nieuwe lokale partij. Hij is inmiddels geen lid meer van de PPGV.

Corry Fulmer heeft het voorzitterschap van de PPGV overgenomen om het hiaat te vullen en de partij verder richting te geven de komende periode.

We wensen Corry veel succes in haar nieuwe functie!