PGP wil geen gebrul bij uitvalswegen Leeuwterrein

LeeuwterreinAfgelopen maandag werd ook het bestemmingsplan vastgesteld voor het voormalige Leeuwterrein, wat dus nu “Par Course” gaat heten. Ook al staan we positief tegenover het plan, wij, net als VVD en VDA, blijven aandringen op extra overleg door de gemeente met de inwoners van Broekhem-Zuid. Het mag niet zo zijn dat de verwachte extra verkeersdrukte op de Beatrixsingel tot overlast leidt: eerder zal dan ons inziens die toenemende intensiteit aangegrepen moeten worden om de Beatrixsingel na al die jaren eindelijk aan te pakken en verkeersveilig in te richten, vooral voor de schoolgaande jeugd.

Dat werd ook in de vorige commissievergadering al toegezegd door wethouder Vankan: de Beatrixsingel gaat ook op de projectlijst van veilige schoolroutes geplaatst worden. Extra overleg met de buurt en met de Plenkertstraat blijft daarbij nodig: als er straks samen met buurtbewoners oplossingen worden bedacht en geïmplementeerd hebben die veel meer draagkracht. Wij zullen in ieder geval scherp er op toezien dat de leefbaarheid van de omwonenden gewaarborgd blijft.

Geen woorden maar daden: schuldhulpverlening

schuldhulpverleningNa een viertal hamerstukken en een kleine show rond het Croix de Borgogne-dossier van het CDA (zouden er soms verkiezingen zitten aan te komen?), werd het in de raadsvergadering van maandag 11 december bij agendapunt 9 menens :
schuldhulpverlening.

Een onderwerp dat zorgvuldig en concreet dient geregeld te worden!
Ons raadslid Hub Aussems maakte duidelijk niet te twijfelen aan de goede intenties van het college op dit gebied. Maar helaas is dit niet genoeg. Je wilt als je onverhoopt in een zeer netelige financiële situatie komt als inwoner van Valkenburg aan de Geul ook zeker weten dat je de beste hulp krijgt.

Dat was bij aanvang van het debat nog onvoldoende te beoordelen voor de PGP fractie.
Daarvoor ontbrak het ( nog ) aan eerder toegezegde essentiële informatie over hoe doelmatig de uitvoerder van schuldhulpverlening, de Limburgse Kredietbank, werkt.
En minstens zo belangrijk of zij de belangen van de hulpvrager ook optimaal dienen. Aan de hand van een concreet voorbeeld was hierover op zijn minst twijfel.

Wethouder Bert Dauven (Sociaal Domein) nam de vragen van Hub Aussems zeer serieus.
De ontbrekende informatie wordt alsnog beschikbaar gesteld. Er wordt in 2018 geëvalueerd of de Limburgse Kredietbank de meest geschikte uitvoerder is. En er wordt serieus gekeken naar de door Hub Aussems aangedragen alternatieven ( o.a. door met de gemeente Apeldoorn te bellen ).

Hub Aussems maakte een oude wijsheid waar.
Met alleen verbaal vuurwerk en losse flodders bereik je als gemeenteraad geen resultaat.
Terecht dat het college dan denkt: ‘niks aan de hand‘.

Alleen met door veel arbeid onderbouwde feiten, maak je progressie !

PGP GAAT OP VOLLE KRACHT DOOR ! Ook na maart 2018

 

 

Vanaf vandaag staat het ook op TV Valkenburg, dus mag het uitgeroepen: we gaan door! zie elk heel uur op TV Valkenburg

Woensdag 8 november maakte Remy Meijers in een TV-interview met TV Valkenburg duidelijk dat er voor de voortzetting van een sociaal, duurzaam en groen geluid binnen de Valkenburgse gemeenteraad nieuwe mensen nodig zijn.

Weliswaar blijft er een solide basis bestaan met Corry Fulmer (fractievoorzitter) en Rémy Meijers (beoogd lijsttrekker), maar na de raadsverkiezingen van maart 2018 zullen twee PGP-leden hun raadslidmaatschap beëindigen, namelijk Hub Aussems en Hanneke van Buitenen. Ze blijven echter actief voor de PGP: Hub Aussems als burgerlid en Hanneke als steun op de achtergrond.

Kortom,  het vinden van nieuwe mensen was heel belangrijk;
mensen die

  • de verantwoordelijkheid willen nemen om echt 4 jaar lang de gemeente te dienen;
  • een degelijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren op het hele terrein van het gemeentelijk beleid en zeker op de voor de PGP belangrijke thema’s;
  • constructief kunnen samenwerken met gemeenteraadsleden, die (deels) andere politieke accenten zetten.

Dit zijn hoge kwaliteitseisen, maar uiterst belangrijk voor een geloofwaardige voortzetting van het PGP- gedachtengoed, ook na maart 2018.

Welnu, heuglijk nieuws! Die mensen zijn gevonden!

 

 

Twee jonge vrouwen, Pat-Jos Huisman uit Vilt en Hilde Baaij uit Schin op Geul, hebben uitgesproken de verantwoordelijkheid aan te durven en in de raad te willen plaatsnemen.
Daarnaast voelen de (iets oudere) heren Ruud Engels en Dinant Kamphuis zich geroepen de PGP in een commissie te vertegenwoordigen.

 

Maandag 13 november jl. werd de stap naar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen overtuigend gemaakt.

Veel mensen kwamen naar een speciaal georganiseerde vergadering om steun te geven aan het idee dat er in onze gemeente plaats moet blijven voor een sociaal, duurzaam en groen geluid. En minstens zo belangrijk: dat de ambitie moet blijven om bestuursverantwoordelijkheid te blijven dragen voor Valkenburg aan de Geul !

Goed om op te merken dat naast Hilde, Pat-Jos, Ruud en Dinant ook nog andere mensen hun bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld in een ondersteunende rol of als commissielid.

Met dit alles is er voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een prima combinatie van ‘oud en nieuw‘  tot stand gebracht, zeker met het gegeven dat Hub en Hanneke binnen de PGP hun politieke ervaring zullen inbrengen.

Deze uitkomst was voor Remy Meijers dan ook reden om een toast uit te brengen; te beginnen natuurlijk op ieders gezondheid en daarnaast op het uitstekende politieke nieuws:

De PGP zal ook na maart 2018 inzetten op bestuursverantwoordelijkheid en een gemeente die duurzaam, sociaal en groen is.

We hebben er de beste mensen voor !!

 

PGP tevreden over de begrotingsvergadering 7 november 2017

begrotingsvergadering 7 november 2017De lange begrotingsvergadering van 7 november 2017 over de laatste programmabegroting (waar gaan we als gemeente het geld aan uitgeven de komende 4 jaar) voor de verkiezingen verliep voor de PGP naar grote tevredenheid. (Over dat gekrakeel rond die nieuwe partij die op een zo opmerkelijke wijze in de raad kwam zullen we het nu maar even niet hebben).

Duurzaamheid

Allereerst werd, heel opmerkelijk, het belang van duurzaamheid door alle partijen onderstreept. Waar PGP zich nog al eens roepende in de woestijn voelde is dit nu een breed gedragen item in de gemeenteraad. De PGP stelde bij monde van fractievoorzitter Corry Fulmer dan ook voor doelstellingen op het gebied van duurzaamheid vanaf volgend jaar altijd in de begroting op te nemen: daar kunnen we niet meer omheen!

Kredietbank

Omdat de Kredietbank Limburg een torenhoog rentepercentage hanteert voor leningen aan juist minder draagkrachtigen hebben we opdracht gegeven om te onderzoeken hoe andere gemeenten met schuldsaneringen en leningen omgaan. We moeten er immers voor waken dat mensen niet nóg meer in de schulden raken.

Sociaal Domein

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft in tegenstelling tot veel andere gemeenten juist geen tekorten in het Sociaal Domein, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Desondanks blijven wij grote bedenkingen houden om jaarlijks €400.000 van de gelden die we speciaal daarvoor vanuit Den Haag krijgen in de algemene reserve te doen en dus voor andere dingen te gebruiken. We hebben daarom een regel in de begroting laten opnemen waardoor ook in de toekomst er altijd voldoende budget voor zaken als Jeugd- en Ouderenzorg zal zijn.

Last but not least: Tihange

Op het eind van deze lange vergadering heeft de PGP een raadsbrede motie ‘ondersteuning campagne tegen kerncentrale Tihange’ ingediend. Deze motie is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat ook de komende jaren vanuit Nederland onafhankelijk actie en lobby gevoerd kan worden voor sluiting van die gevaarlijke centrale aan de grens van ons mooie Heuvelland!

Vanavond is onze wethouder Remy Meijers te zien bij TV Valkenburg. Daarover meer de volgende keer.

PGP overtuigt wethouder van belang gelijke kansen voor alle kinderen

Vanaf dit schooljaar was het niet meer mogelijk voor kinderen ouder dan 9 jaar uit de gemeente Valkenburg die op Speciaal Basis Onderwijs zitten om gebruik te maken van de faciliteiten van het leerlingenvervoer SBO.

Dit leidde tot veel onbegrip bij ouders en extra last voor deze kinderen vanwege de stress en onzekerheid. Juist voor deze kinderen, zo stelde ook de schoolleiding van SBO Bernardus in Gulpen, waar veel kinderen uit Valkenburg naar toe gaan, zou dit nog meer achterstand opleveren.

Voor de PGP, die staat voor gelijke kansen voor iedereen, dus alle reden om stevig met wethouder Dauven in gesprek te gaan.

Wethouder Dauven wilde ook niet dat kinderen tussen wal en schip vielen, dus dit heeft erin geresulteerd dat de wethouder met een plan is gekomen waarin georganiseerd vervoer voor alle kinderen mogelijk blijft en dat binnen de begroting.

Wij willen onze dank uitspreken aan wethouder Dauven en beleidsmedewerkers.

Het PGP principe van gelijke kansen voor alle kinderen kan door hun constructieve opstelling en snelle handelen worden verwezenlijkt !​