Nieuwe vorm van overleg en burgerinspraak

openbare ruimteDinsdag 6 september werd in de raadszaal een nieuwe vorm van overleg gebruikt. Na een inleiding over het onderhoud van de openbare ruimte kreeg elke fractievoorzitter en elk (burger-)raadslid kort het woord. Wat lijkt u – naast de kosten en het zekere behoud van de huidige werknemers – belangrijk bij de onderhoudscontracten die de gemeente afsluit met bedrijven die de Openbare ruimte verzorgen ?

Reageren op klachten en wensen van inwoners, herhaalde uitleg bij veranderingen, lokale ondernemers, controle dat de uitvoering goed gebeurt, inspelen op de beleving en
ruimte voor betrokkenheid van buurtbewoners kwamen op tafel. Erna werd nog een half uur uitgewisseld en toegelicht.
Deze inbreng wordt gebruikt bij een advies en deze herfst staan het onderhoudscontract Openbare ruimte op de agenda van de raadscommissie SOB.

Deze manier van overleg kan ook de vorm zijn waarin naar inbreng van elke inwoner wordt geluisterd. Of deze zelfs actief van u gevraagd wordt. In de nabije toekomst.
Wat vindt u belangrijk onderhoud in uw buurt? En dat er dan snel en praktisch wat aan gedaan wordt. De PGP staat daar helemaal achter.

Eetbussen in het autoluwe centrum

De fractie PGP heeft vandaag ons winkelcentrum en de parkeergarage eens goed bekeken. Het winkelcentrum heeft de beoogde uitstraling met name door de mooie gebouwen zeer zeker gekregen. Wat ons echter opviel was dat een aantal ondernemers het niet belangrijk vinden hoe hun etalage er uit ziet. Zo kijk je bij bepaalde zaken tegen grote kartonnen actiekaarten en gestapelde wasverzachter op. Dit versterkt o.i. niet de gewenste sfeer in het winkelcentrum. Wat ons gelijk tot de eerste vraag brengt; Zijn er afspraken gemaakt met ondernemers over het inrichten van etalages?

Na deze korte ‘inspectie’ zijn wij een hapje gaan eten op het Th. Dorrenplein. Wat schetst onze verbazing; het plein als wel de straten eromheen stonden vol met ‘eetbussen’. Bij navraag bleek dat vanaf donderdag tot en met zondag op het Th.Dorrenplein het ‘ Wheels ’n Bites Food festival’ plaats vindt. Een culinair evenement op wielen dat vast druk bezocht zal gaan worden. Maar dat dit evenement uitgerekend op deze locatie en in het autoluwe centrum gaat plaats vinden is voor onze fractie onbegrijpelijk.

eetbussen

Naar wij mogen aannemen heeft de gemeente een vergunning verleend voor al deze voertuigen om deze activiteit uit te kunnen voeren en tevens een ontheffing verleend om toegang te krijgen in het autoluwe gebied en te mogen parkeren op deze locatie. Het bevreemd ons zeer dat hiervoor toestemming is verleend daar het een totaal verkeerd beeld geeft aan onze inwoners.

Autoluw is gewenst als het onze inwoners en hun bezoekers aangaat. Zelfs met een ontheffing mag er alleen maar geladen en gelost worden en niet geparkeerd maar blijkbaar gelden deze regels niet voor commerciële evenementen. Bovendien is deze locatie met name voor dergelijke evenementen zeer ongeschikt daar deze onnodig verhoogde concurrentie opleveren voor de daar gevestigde restaurants. Er zijn in onze gemeente tenslotte genoeg locaties waar dit ‘eetfestijn’ beter had kunnen plaats vinden. Vandaar dat wij de volgende vragen willen stellen;

  • Welke vergunningen zijn aangevraagd en verleend voor dit festival ?
  • Welke ontheffingen zijn aangevraagd en verleend voor dit evenement?
  • Is het college het met ons eens dat het organiseren van een dergelijk evenement op deze plek afbreuk doet aan het autoluwe centrum?
  • Is het college het met ons eens dat dit evenement verhoogde concurrentie oplevert voor onze ondernemers?
  • Zo ja; is het college bereid in de toekomst zorgvuldiger om te gaan met het verlenen van vergunningen en ontheffingen voor dit soort evenementen?

Willekeurig gestalde fietsen in centrum Valkenburg

Fietsenoverlast valkenburg IEen zonnige zaterdag in juli van dit jaar. Gezellig veel mensen op de been, terrassen goed bezet. Gelukkig ook met bezoekers die per fiets zijn gekomen. De PGP is geweldige voorstander van toeristen en andere bezoekers per fiets. Veel bezoekers, maar toch minder volle wegen in het centrum en op toegangswegen en minder overlast door autoverkeer. Goed voor Valkenburg aan de Geul. Maar helaas biedt onze gemeente onvoldoende gelegenheid aan de fietsers, die fiets zonder overlast voor derden, te kunnen stallen.

Op de bewaakte fietsenstalling wachten wij al erg lang en een oplossing zal wel niet voorhanden zijn voordat het Walramplein gerenoveerd is (de bewaakte fietsenstalling is opgenomen in dat plan).

fietsoverlast valkenburg IIMaar de gemeente kan wel sturing geven aan het meer geordend stallen van fietsen op andere plaatsen. Door het plaatsen van meer, veilige mooie aanbindpalen. Die zijn er nu te weinig en dus stallen de fietsers hun fiets waar hen dat goed dunkt en waar ze zicht kunnen houden op de vaak dure fietsen.
Op de foto’s de situatie op die zaterdag op het Casinopleintje. Het misschien wel mooiste pleintje in het centrum wordt gebruikt om her en der fietsen te stallen, vooral tegen het fraaie hek langs de Geul.

fietsoverlast Valkenburg IIIHet zicht op kasteel Den Halder en de monumentale kerk wordt vanaf het Casinoplein ernstig ontsiert. Het Casinopleintje heeft aan de westzijde 2 plekjes die zich uitermate lenen voor het plaatsen van aanbindpalen; Tussen de bankjes tegen de haag. Daar kunnen zeker 20 fietsen staan. Wij doen een oproep aan het college hierin te voorzien of in de directe omgeving.

Praktijk wijst uit dat daar waar goede fiets aanbindpalen aanwezig zijn, die volop gebruikt worden en er geordend gestald wordt. Zowel de fietsers als andere bezoekers zullen de gemeente dankbaar zijn.

Impressie van de Waterwandeling op 16 juli

wandeling 1Op 16 juli werd, in samenwerking met PGP valkenburg, een zogenaamde waterwandeling  georganiseerd om meer bewustzijn voor water- en bodembeheer te kweken. Oud-onderwijzer en gids Ton Laeven gaf de 15 mensen die meegingen een onderhoudende wandeling tussen Schin op Geul en Valkenburg. Limburgse leembouw en klimaatverandering, bomenkap en visstand en de Valkenburgse architect Pierre Cuypers (+) kwamen langs in zijn verhaal.

Het Waterschap en de Limburgse Natuur- en Milieufederatie bieden deze en andere waterwandelingen aan om de interesse voor water te stimuleren. De PGP vindt een gezonde bodem belangrijk en het water speelt hierbij een voorname rol. We organiseerden deze wandeling om belangstelling te delen voor schoon water en het leven rond de Geul.
Ook in de gemeentepolitiek wil de PGP aandacht brengen voor water- en bodembeheer.
Een idee dat (weer) opdook bij de wandelaars is, dat we kunnen zorgen voor een schoonmaak van de Geul. Zoals jaarlijks op verschillende plekken in de Maas gebeurt, met medewerking van gemeente en vrijwilligers. Daarvoor gaan we op zoek naar geïnteresseerden en samenwerking, zoals met de Valkenburgse afdeling van het IVN.

wandeling 3 wandeling 4 wandeling 5 wandeling 6 wandeling 7 wandeling 8

Jaarrekening onder voorbehoud goedgekeurd

kadernota 2Na een zeer lange vergadering heeft de raad de jaarrekening (onder voorbehoud) vastgesteld.

De behandeling van de kaderbrief verliep nogal chaotisch. Wellicht was dat de reden dat een aantal zaken op de prioriteitenlijst die naar onze mening een zeer hoge prioriteit toegekend moesten krijgen door een meerderheid van de raad uit de kaderbrief werd geschrapt. Gelukkig werd onze opdracht aan het college om de raad, na het zomerreces, een voorstel over de Polfermolen aan te bieden overgenomen. Ook ons voorstel om voor burgerkracht structureel   € 100.000 in de begroting op te nemen werd door alle fracties gesteund. Ook hebben wij de raad op de hoogte gesteld dat een zeer deskundige werkgroep in Houthem aan het onderzoeken is hoe te komen tot een maatschappelijk verantwoorde invulling van het, nu nog leeg staande ‘Huize Vroenhof’. Onze fractie heeft het college opgedragen alle paden die bewandeld kunnen worden om dit project te realiseren te gaan bewandelen.

De door de VVD ingediende motie niet uitvoeren taakstelling korting VVV hebben wij niet gesteund daar wij inzicht willen hebben in de cijfers en afspraken in het nieuw aan te gaan convenant en voor de benodigde bedragen een dekkingsvoorstel willen zien. De motie voorzag niet in deze twee voorwaarden. Ook hebben wij tegen een amendement van het CDA (bezuiniging op de griffieformatie) gestemd daar het in wezen niet om een bezuiniging gaat maar het niet meer invullen van een 2 jaar geleden ontstane vacature. Naar onze mening functioneert de griffie in de huidige samenstelling uitstekend.