PGP overtuigt wethouder van belang gelijke kansen voor alle kinderen

Vanaf dit schooljaar was het niet meer mogelijk voor kinderen ouder dan 9 jaar uit de gemeente Valkenburg die op Speciaal Basis Onderwijs zitten om gebruik te maken van de faciliteiten van het leerlingenvervoer SBO.

Dit leidde tot veel onbegrip bij ouders en extra last voor deze kinderen vanwege de stress en onzekerheid. Juist voor deze kinderen, zo stelde ook de schoolleiding van SBO Bernardus in Gulpen, waar veel kinderen uit Valkenburg naar toe gaan, zou dit nog meer achterstand opleveren.

Voor de PGP, die staat voor gelijke kansen voor iedereen, dus alle reden om stevig met wethouder Dauven in gesprek te gaan.

Wethouder Dauven wilde ook niet dat kinderen tussen wal en schip vielen, dus dit heeft erin geresulteerd dat de wethouder met een plan is gekomen waarin georganiseerd vervoer voor alle kinderen mogelijk blijft en dat binnen de begroting.

Wij willen onze dank uitspreken aan wethouder Dauven en beleidsmedewerkers.

Het PGP principe van gelijke kansen voor alle kinderen kan door hun constructieve opstelling en snelle handelen worden verwezenlijkt !​

PGP bindt strijd aan met woekerrente Kredietbank Limburg

kredietbank limburg

Tijdens de laatst gehouden Commissievergadering Sociaal Domein op 11 september heeft Raadslid PGP Hub Aussems aandacht gevraagd voor de rente van 12% die de Kredietbank Limburg berekent aan leningen voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen of als statushouder een bedrag kunnen lenen voor bijv. de eerste inrichting van hun toegewezen woning.

Per toeval, bij hulp aan een Syrisch gezin, kwam hij daar achter. Het gezin had bij het betrekken van de toegewezen woning, een bedrag geleend om de eerste inrichting van de woning te kunnen bekostigen. Nu, na 30 maanden zou hij verlost zijn van het maandelijkse terugbetalingbedrag. Maar er bleek nog een rekening open te staan: 12% rente van het geleende bedrag. En dat was een fikse tegenvaller.

Hub heeft in Cie SD van 11 september de commissieleden en wethouder hiermee geconfronteerd. Niemand was op de hoogte van deze woekerrente. En dat van een instelling (Kredietbank Limburg) die door gemeenten is opgezet om te zorgen voor sociale kredietverlening voor burgers die in financiële problemen zijn of komen. Schande.

De wethouder heeft toegezegd onderzoek te doen.

Er komt in jan 2018 nieuwe beleidsplan Wgs (Wet gemeentelijke schuldverlening). Wij, de PGP, zullen alert zijn en alles in het werk stellen dat aan deze schandelijke praktijken een eind komt.

Inbreng van de PGP bij laatste raadsvergaderingen voor zomerreces

laatste raadsveragdering voor het zomerrecesDe laatste raadsvergadering voor het zomerreces is uiteindelijk uitgelopen op 2 vergaderingen. Dit was ook te verwachten daar er twee hele belangrijke raadsvoorstellen op de agenda stonden namelijk Polfermolen en de jaarlijkse kadernota.

Daar we genoodzaakt zijn 1,2 miljoen te bezuinigen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen lag het raadsvoorstel invulling taakstelling Polfermolen voor. Indien de raad akkoord zou gaan met het raadsvoorstel blijft de Polfermolen in de huidige staat behouden tot en met 31 december 2020 en wordt marktpartijen de mogelijkheid geboden een businesscase te ontwikkelen. Dat is later dan eerst gepland. Dat ‘opschuiven’ kost weliswaar geld maar levert ook voordelen. Het eerder stoppen met fitness en zalencomplex is nu niet nodig. Vandaar dat wij het gerechtvaardigd vonden hiermee akkoord te gaan. Het raadsbesluit was wat ons betreft niet volledig genoeg. Vandaar dat we als coalitie het raadsbesluit middels amendering hebben aangevuld. Dit amendement werd overigens ook ondertekend door D66. Het CDA ging niet mee in het amendement daar zij van mening zijn dat de bezuinigingsopdracht niet enkel gezocht moet worden in het verminderen van de extreem hoge jaarkosten (1,7 miljoen) die we als gemeente kwijt zijn aan de Polfermolen. Klinkt natuurlijk zeer sympathiek maar helaas geeft het CDA niet aan hoe de bezuinigingsopdracht anders ingevuld zou kunnen worden. Was ook te verwachten overigens daar inmiddels genoeg onderzoek is gedaan naar verlaging kosten Polfermolen maar dit geen soelaas biedt om ons huishoudboekje op orde te brengen. Wij zijn van mening dat de raad middels inbreng van het amendement alles gedaan heeft wat binnen de mogelijkheden ligt om enerzijds ‘de deur open te houden’ voor eventuele nieuwe ontwikkelingen en anderzijds een zeer zorgvuldige afhandeling te bewerkstelligen waarbij aandacht is voor personeel en gebruikers van de Polfermolen. Dit besluit is overigens met pijn in het hart genomen maar we dienen als raad het belang van alle inwoners te laten prevaleren boven het belang van het open houden van een dure voorziening die we niet meer kunnen betalen!!

Met name de behandeling van de kadernota nam veel tijd in beslag. Ofschoon PGP in grote lijnen akkoord kon gaan met de inhoud van de kadernota hebben wij op een aantal punten kanttekeningen geplaatst. Het voorstel om de onderuitputting Sociaal Domein (het niet gebruikte budget wat hiervoor is opgenomen in de begroting) over te hevelen naar Algemene Middelen kon niet op onze goedkeuring rekenen. Dit geld is geoormerkt voor Sociaal Domein en kan wat ons betreft dan ook enkel ingezet worden voor zaken die een relatie hebben met Sociaal Domein. De wethouder heeft toegezegd dit nader te bekijken zodat we deze onderuitputting niet voor andere zaken gaan gebruiken.

Tevens hebben wij erop gewezen dat het bedrag opgenomen voor stimuleringsfonds en cofinanciering burgerkracht niet correct was daar dit budget opgehoogd moest worden van €100.000 naar €130.000 structureel. Ook deze omissie werd recht gezet in de kaderbrief.

PGP heeft een amendement ingediend om de kosten van de eerste bewonersparkeervergunning op te nemen in de lijst ‘financieringsbronnen toeristische projecten’ zodat we deze gratis kunnen verstrekken aan onze inwoners. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Enkel de PGP heeft voor gestemd. Het verbaasde ons zeer dat het CDA niet akkoord is gegaan met ons amendement daar zij tijdens de laatste reguliere EFTR vergadering nog volmondig verklaarden dat zij van mening waren dat de burgers er niet voor hoefden te betalen en dat het geld uit het evenementenbudget of ander toeristisch budget geput kon worden. Maar ja toen zaten er ook veel burgers op de publieke tribune. Jammer maar het is niet anders. Onze actie heeft er wel tot geleid dat AB en VVD een alternatief amendement hebben ingediend met de strekking dat bewonerparkeervergunningen die door digitalisering waarschijnlijk goedkoper geleverd kunnen worden aan de burgers ook aan de daadwerkelijke legeskosten verleend gaan worden. Wij hebben nog onze bedenking uitgesproken dat indien digitalisering NIET leidt tot vermindering van kosten dit niet moet betekenen dat onze inwoners straks MEER moeten gaan betalen voor hun parkeervergunningen. De wethouder heeft ons verzekerd dat het absoluut goedkoper wordt dus, aangezien wij tijdens de laatste reguliere EFTR vergadering deze optie ook al aangekaart hebben, hebben wij voor dit amendement gestemd.

Bij uitbreiding formatie heeft de PGP aangedrongen op ook inzet van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is actueel omdat de overheden ( landelijk, provinciaal en lokaal) onvoldoende inzetten om in 10 jaar 25.000 banen door deze groep te laten invullen. Alhoewel Valkenburg aan de Geul een positieve uitzondering is, heeft de burgemeester, portefeuillehouder, toegezegd attent te zijn in het betrekken van nieuwe medewerkers uit die groep.

Doe mee met de Mensenketen tegen Tihange!

mensenketen tegen tihangeIn de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad zich op initiatief van de PGP unaniem uitgesproken om de publieksacties tegen Tihange te ondersteunen. Het college heeft de opdracht gekregen om actief de inwoners op te roepen om met de actie mee te doen.

Op 25 juni 2017 vindt de Mensenketen tegen Tihange plaats: 90 kilometer aan mensen die hand in hand van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange protesteren tegen de kerncentrale van Tihange. Voor de volledige route zijn naar schatting zo’n 60.000 mensen nodig.

De mensenketting wordt gevormd van Aken, via Maastricht en Luik naar Tihange en zet kracht bij om de verouderde kerncentrales, o.a. Tihange 2, te sluiten. Mensen uit 3 landen met verschillende talen protesteren samen, hand-in-hand, voor een gemeenschappelijk doel. Door een menselijke ketting te vormen geven tienduizenden mensen tegelijk een niet te negeren signaal af tegen het nucleaire gevaar waar miljoenen mensen in Europa mee moeten leven.,

Meedoen?
Valkenburg aan de Geul ligt niet in het parcours van de ketting. Via de website www.kettingreactie-tihange.eu kunt U zich als persoon of als groep aanmelden.  De inwoners van Valkenburg aan de Geul zijn ingedeeld op het fietspad van de N278 af einde bebouwde kom Cadier en Keer tot ingang Amerikaans kerkhof Margraten. Ook als u niet bent aangemeld, kunt U zich daar op eigen gelegenheid vervoegen. De mensenketen is van 14 – 15 uur.

Posters/flyers zijn nog verkrijgbaar bj de balie in het Gemeentehuis, in de bibliotheek, in de Wereldwinkel Lindenlaan en in de Zwaluwstraat 25 in Vilt.